Algemene verkoopsvoorwaarden

DELDICHE nv/sa

Industrielaan, 8

B-1740 TERNAT

 

Tel.      00 32 2 569.21.90

Mail     info@deldiche.be

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, primerenonzefactuur-enverkoopsvoorwaardenopdezevan deklanten.

  2. Alle facturen zijn, behoudens schriftelijke en afwijkende overeenkomst, CONTANT betaalbaar te Ternat.

  3. Indien de factuur niet op haar vervaldag vereffend wordt, zal van rechtswege en zonder dat inmorastelling vereist is, een vergoedende rente van 1 % per maand aangerekend worden.

  4. Alle klachten betreffende de levering van de goederen of aangaande de factuur, dienen ons te bereiken per aangetekende brief binnen de DRIE werkdagen: klachten op andere wijze geformuleerd, of buiten deze termijn, zullen als onbestaande wordenaangezien.

  5. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet betalingsachterstand, +3 % en die minimum 12 % zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderings- kosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderings- kosten, van 10 % en die minimum € 50,00 per factuur zal bedragen.

  6. In geval van de betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel of Mechelen bevoegd, al naargelang de keuze van de verkoper.

  7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaats gevonden. Ingeval de betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is de verkoper zonder enige gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd de geleverde goederen weg te halen bij de koper.